×
Danish Turkish
som …-diği gibi
som …gibi, üzere
som gibi
som olarak
som …-en, *an
{{ votes*1 }}
Words start with som
sommer yaz
Favorites
    History
    • som

      Danish - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)