×
Kurdish Turkish
cotkar çiftçi.
{{ votes*1 }}
Words start with cotkar
cotkarî çiftçilik.
Favorites
    History
    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)