×
Kurdish Turkish
ez ben.
{{ votes*1 }}
Words start with ez
ez başim iyiyim
ez bigorî kurban olayım.
ez biwî bawer nakim ona güvenmiyorum.
ezbenî efendim.
ezbet kabile, sülale, boy.
ezimandin ağırlamak, karşılamak.
ezîtî bencillik.
ezman arş, gök.
Favorites
    History
    • ez

      Kurdish - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)