×
Kurdish Turkish
p Kürt alfabesinin on dokuzuncu harfi.
{{ votes*1 }}
Words start with p
paç paçavra, çaput.
pace baca, binadan dışarıya açılan her türlü delik.
paçe paça.
pacerê pencere.
paçvan paçavracı.
pag arsa.
pageh zemin kat.
pager devriye.
pahn yassı, geniş.
pahn kirin 1.yassılaştırmak. 2.genişletmek.
pahnî 1.yassılık. 2.topuk, ökçe.
pahtî pişkin, pişmiş.
pahtin pişirmek.
paj kısım, bölüm.
pajne ökçe
pak 1.pak, saf, temiz. 2.iyi.
pakî temizlik.
Pakistan Pakistan.
Pakistanî Pakistanlı.
paknivîs okunaklı.
Favorites
    History
    • p

      Kurdish - Turkish

    The Bikee - İngilizce Kelime Oyunu (Ücretsiz)