×
İngilizce Türkçe
get i. yavru, hayvan yavrusu.
get f. (got, got, A.B.D gotten, getting) almak, ele geçirmek elde etmek, tedarik etmek; yakalamak; götürmek; hazırlamak; yaptırmak; sebep olmak; (netice olarak) bulmak; ögrenmek; (hastalığa) tutulmak, olmak; bağlantı kurmak; (trene) yetişmek; gebe bırakmak (gen. hayvan); malik olmak; kazanmak; k.dili anlamak; k.dili vurmak, isabet etmek; argo şaşırtmak; argo ilgi çek- mek, hoşa gitmek; sinirlendirmek; argo far- kına varmak; getirmek; varmak; gelmek, gitmek, yer değiştirmek. get about yayılmak; dolaşmak; ortalıkta görünmek. get across açıklamak, anlaşılmasını sağlamak. get ahead ilerlemek. get ahead of geçmek, geride bırakmak, üstün olmak. get along gitmek, ayrılmak; geçinmek, idare etmek; başarmak; anlaşmak, uymak; yaşlanmak. get around yayılmak; gezinmek; ortalıkta görünmek; bir şey elde etmek için yağlamak; üstünden atmak, yolunu bulup kurtulmak. get around to geç yapmak, eli geç değmek. get at varmak; demek istemek; başlamak, yapmak; k.dili etkilemek. get away kaçmak, gitmek, kurtulmak, savuşmak; (koşuya) başlamak. get away with argo şüphe uyandırmadan veya ya- kalanmadan atlatmak. get back geri dönmek. get back at argo öç almak. get by geçmek, yetmek; k.dili gecinmek; k. dili yakayı ele vermeden yapmak. get down inmek, aşağı inmek; not etmek, yazmak. get down to başlamak. get drunk sarhoş olmak. get even (with) hakkından gelmek. get home eve varmak; dönmek. get in girmek; sokmak; katılmak; (ürün) kaldırmak get in good with argo gözüne girmek. get in on faydalanmak, paydaş olmak. get in a word edgewise laf so- kuşturmak. get in supplies erzak almak. get into girmek. get it k.dili anlamak; cezalanmak. get it into one's head kafasına sokmak; anlamak. get married evlenmek. get near yaklaşmak. get nowhere başarısız olmak. get off inmek; ayrılmak; kurtulmak; söylemek. get (some one veya something) off çıkarmak; kurtarmak. get (a thing) off one's chest içini dökmek. get on binmek; uyuşmak, anlaşmak; idare etmek. get on one's feet ayağa kalkmak; kendini geçindirecek hale gelmek. get on one's nerves sinirine dokunmak. get (a person veya a thing) on the brain k.dili ( bir kimse veya şeyi) aklından çıkaramamak, aklına takılmak. get one's back up inat etmek, kızmak; kızdırmak get one's goat argo kızdırmak, slang keçileri kaçırtmak. get one's hand in eli alışmak, usta olmak. get her hooks on argo (erkeğe) kancayı takmak. get ones way istediğini koparmak, hile ile veya üsteleyerek istediğini elde etmek. get out ayrılmak, kaçmak; ortaya çıkmak, sızmak; yayınlamak; güçlükle söylemek; çıkarmak. get out from under (karışık bir işten) sıyrılmak. get out of-den almak; kurtulmak; kurtarmak; ayrılmak. get out of bed on the wrong side solundan kalkmak. get out of hand çapraşık hale gelmek, dizginlenemez hale gelmek, çığırından çıkmak. get out of one's depth derin suya girmek; başından buyük işe girişmek. get out of sight göz önünden gitmek, ortadan kaybolmak. get over (hastalığı, öfkeyi) atlatmak; açıklamak, anlaşılmasını sağlamak get ready hazırlamak, hazırlanmak. get religion birden dine bağlanmak. get rid of kurtulmak, başından savmak, atmak. get round yayılmak; gezinmek; yolunu bulup kurtulmak. get the better of, get the best of üstün çıkmak. get the drop on haberi olmadan silâh çekmek; kazançlı bir durumda olmak. get the hang of manasını kavramak; işletme sırrını öğrenmek. get there k.dili amacına ulaşmak, başarmak. get the upper hand kazanmaya yüztutmak. get through bitirmek; geçirmek, geçmek; geçinip gitmek. get through to bağlantı kurmak; anlamasını sağlamak. get tired yorulmak. get to başlamak; yapabilmek; bağlantı kurmak. get together toplanmak, bir araya gelmek; anlaşmaya varmak; toplamak. get up kalkmak; binmek, tırmanmak, çıkmak; düzenlemek, hazırlamak; uydurmak; edinmek, geliştirmek. get up steam istim kaldırmak; hızlanmak; şevklenmek. get used to alışmak get wet ıslanmak. get wind of sezmek, kokusunu almak, duymak. get with argo ilgilenmek, uymak. Bak. got.
{{ votes*1 }}

Örnek cümleler : get

Genel

I am already grown up, I just get older.

Léon: The Professional
Genel

His career got better and better, he wanted to get out of it.

Kariyeri daha da iyi durumda, bundan kurtulmak istiyor.
The Godfather
Genel

You said we had to stay together.

Bana bir arada kalmalıyız demiştin.
Game Of Thrones
Genel

They won't get far. I am glad to hear it.

Çok uzaklaşamayacaklar. Bunu duyduğuma sevindim.
Game Of Thrones
Genel

We need all the help we can get.

Bulabileceğimiz tüm yardıma ihtiyacımız var.
Game Of Thrones
Genel

Help me get him inside.

İçeri taşımama yardım edin.
Game Of Thrones
Deyim

The squeaking wheel gets the grease.

Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
Deyim

Put/get/set someone’s back up

Sinirlendirmek, canını sıkmak, tepesini attırmak, damarına basmak
Deyim

In the altogether

Çırılçıplak
Deyim

Get the drift

Birisinin ne demek istediğini anlamak, meseleyi anlamak, çakmak
Deyim

Get one’s own back

Öcünü almak, intikamını almak
Deyim

Get off someone’s back

Birini rahat bırakmak, yakasından düşmek
Deyim

Early bird gets/catches the worm.

Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.
Deyim

Get carried away

Heyecanlanmak, coşa gelmek, kendini kaybetmek
get ile başlayan kelimeler
get a divorce bosan
get a grip sıkı tutmak
get a grip on anlamak
get a job iş bulmak
get a load of argo -e göz atmak
get a move on başlamak
get a tan bronzlaştırmak
get about gezmek
get across anlaşılmak
get advice ögüt al
get after çıkışmak
get ahead ilerleme kaydetmek
get along geçinmek
get along with iyi anlaşmak
get an answer cevap almak
get angry öfkelenmek
get around yasal boşluktan faydalanmak
get around to kit ayırıp (bir şeyi) yapmak
get at ulaşmak
get at sth demek istemek
Favorilerim
    Geçmiş
    • get

      İngilizce - Türkçe